Regulamin sklepu internetowego RH Royal Haven

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego to jest art.22(1) k.c..
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem .
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, iż nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy RH Royal Haven prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://royalhaven.pl/.
Sprzedawca – Adabet24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Młyńska 8a, 63-600 Kępno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000761353, NIP 6192047979, nr REGON 381973693, kapitał zakładowy 5000,00 zł, kapitał wpłacony 5000,00 zł.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

1.   Adres pocztowy: ul. Młyńska 8a, 63-600 Kępno

2.   Adres e-mail: sklep@royalhaven.pl

3.   Telefon: +48 664 665 405

§ 3 Wymogi techniczne

1.   Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

   urządzenie z dostępem do Internetu

   przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2.   Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 


§ 4 Zakupy w Sklepie

1.   Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.

2.   Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3.   Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.   Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5.   Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6.   Złożenie zamówienia jest oświadczeniem woli Kupującego o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail doręczonej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

7.   Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

8.   Przedstawione na stronie internetowej Sklepu opisy, zdjęcia oraz ceny towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 k.c. i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.


§ 5 Płatności


1.   Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a.   zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

b.   za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy 24

c.  za pośrednictwem Credit Agricole Raty 

2.   W przypadku wybrania przez Kupującego płatności metoda przelewu tradycyjnego za zamówienie należy zapłacić w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.

3.   Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4.   Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.§ 6 Realizacja zamówienia


1.   Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

2.   W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W wypadku nieopłacenia zamówienia przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulowania zamówienia.

3.   W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.

4.   Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

   Polska

 

5.  Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

    Koszt dostawy produktów o większych gabarytach wraz z usługą wniesienia nalicza się oddzielnie za każdy produkt. Odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do windy oraz zgodność gabarytów paczek z wymiarami windy spoczywa na kliencie. Kurier zapewnia wniesienie produktów do maksymalnie czwartego piętra budynku, pod warunkiem braku dostępności do windy.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1.   Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a.   w którym Kupujący uprzywilejowany otrzymał towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego otrzymała zakupiony towaru;

b.   w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, otrzymała ostatni towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.

3.   Kupujący uprzywilejowany korzysta z prawa odstąpienia od umowy poprzez  złożenie Sprzedawcy, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.   Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacjach niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

8.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji w terminie do 14 dni, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.   Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Młyńska 8a, 63-600 Kępno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

11.  Kupujący uprzywilejowany (konsument) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy w następstwie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w tym koszty jego wysyłki i opakowania. Zwrotu towarów należy dokonać na adres: Kochłowy 46A, 63-500 Ostrzeszów.

12. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 


§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a.   w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.   w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c.   w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.   w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 


§ 9 Reklamacje

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2.   Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

3.   Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.

4.   Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

5.   Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

A.  Towary

1.   W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

2.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

3.   Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

a.   wymiany towaru,

b.   naprawy towaru.

4.   Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

a.   obniżeniu ceny,

b.   odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

c.   Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

d.   Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

e.   brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

f.    brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

g.   z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

5.   W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.

6.   Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

7.   W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Młyńska 8a, 63-600 Kępno. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

8.   Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

B.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.   W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a.   mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b.   pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c.   bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d.   internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

1.   Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11 ust. 5.


§ 10 Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.   Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

   umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

   ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

   prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.   Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4.   Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

   przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

   na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

   ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

   zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5.   Kupującemu przysługuje prawo żądania:

   dostępu do swoich danych osobowych,

   ich sprostowania,

   usunięcia,

   ograniczenia przetwarzania,

   przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:

   wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

6.   W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7.   W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 Zastrzeżenia

1.   Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.   Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3.   Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4.   W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5.   Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona, w szczególności wyłączona jest na podstawie art. 558 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: formularza odstąpienia od umowy